Legal

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Stelt u onjuistheden of gebreken vast in de informatie op de site, mag u ons dit gerust melden, graag met verwijzing naar de precieze locatie van de onjuistheden.

Horeca Vorming Vlaanderen streeft ernaar zorgvuldige en correcte informatie te verschaffen. Gelet op deze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor fouten of onnauwkeurigheden in de door ons aangeboden informatie  en voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.  Horeca Vorming is bovendien niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Verder kan Horeca Vorming Vlaanderen niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door problemen van technische aard, met inbegrip en zonder beperking, problemen met de beschikbaarheid van de informatie.

U kan onze website in principe vrij bezoeken zonder dat u daarvoor persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Bij een informatieaanvraag vraagt Horeca Vorming Vlaanderen u echter een minimum aan gegevens (naam, voornaam en e-mail) te verschaffen via ons contactformulier, teneinde u een antwoord op uw vraag te kunnen bezorgen. Deze gegevens worden enkel aangewend om u desgevallend een antwoord te bezorgen.

Overname van informatie op deze website is toegestaan, mits bronvermelding. Dit geldt echter niet voor de informatie waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Deze toestemming kan aangevraagd worden via het contactformulier op deze website.
Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.

More...